Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van NM Hosting

Voorwaarden

Gevestigd en kantoorhoudende te Tiel, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tiel.

Artikel 1: DEFINITIES

1.1  NM Hosting: NM Hosting, gevestigd aan de Twaalf Apostelen te Tiel. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rivierenland.

1.2  Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met NM Hosting een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3  Producten en diensten: de door NM Hosting te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van domeinen, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.4  Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van NM Hosting.

Artikel 2: ALGEMEEN

2.1  Alle aanbiedingen van een overeenkomst met NM Hosting en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege NM Hosting gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door NM Hosting schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door NM Hosting heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met NM Hosting schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door NM Hosting als zodanig zijn aanvaard.

2.2  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Indien enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden onveranderd van kracht blijven. NM Hosting en de opdrachtgever zullen alsdan in onderling overleg nieuwe bepalingen opnemen ter vervanging van de nietige danwel nietig verklaarde bepaling. Hierbij dient zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel nietig verklaarde bepaling in acht te worden genomen.

Artikel 3: OVEREENKOMST

3.1  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met NM Hosting eerst dan tot stand nadat NM Hosting een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. Door een product te bestellen, gaat opdrachtgever accoord met deze Algemene Voorwaarden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn. De overeenkomst wordt van kracht op de dag dat het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend is ontvangen.

3.2  Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.3  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden NM Hosting slechts indien deze door NM Hosting schriftelijk zijn bevestigd.

3.4  Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen.

3.5  Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle door NM Hosting opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings‑, koeriers- en verzendkosten en/of andere op de software en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6  NM Hosting heeft het recht alle prijsverhogende factoren- waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in de valutaverhoudingen- die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.7  In het geval de overeenkomst periodiek vervallende termijnen bevat is NM Hosting gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en tarieven van de periodiek vervallende termijnen aan te passen met inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden.

3.8  Elke overeenkomst wordt van de zijde van NM Hosting aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever uitsluitend ter beoordeling van NM Hosting voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.9  Indien een opdracht uitblijft, behoudt NM Hosting zich het recht voor de gemaakte ontwerp, teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.10  NM Hosting is bevoegd om, indien NM Hosting dit noodzakelijk danwel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan NM Hosting verstrekte opdracht, en na overleg met de opdrachtgever, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.

3.11  NM Hosting kan de website van opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

Artikel 4: DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

4.1  NM Hosting levert haar diensten in pakketvorm. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een termijn van 1 jaar. Na afloop van deze termijn zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor periodes van telkens één jaar, tenzij anders overeengekomen.

4.2  De overeenkomst kan door een van beide partijen per aangetekend schrijven van bewijs van ontvangst of op elektronische wijze zoals beschreven, tegen het einde van de maand worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever periodieke kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop NM Hosting de opzegging heeft bevestigd.

4.3  Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts beëindigen indien opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.4  NM Hosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens NM Hosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4.5  NM Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4.6  Indien een server en/of website van opdrachtgever gevaar oplevert voor het netwerk en/of de dienstverlening van NM Hosting, kan NM Hosting opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Indien opdrachtgever deze niet opvolgt, kan NM Hosting alsnog de overeenkomst beëindigen.

4.7  Indien de Opdrachtgever nadat een overeenkomst tot koop en verkoop van apparatuur, programmatuur of andere materialen tot stand is gekomen deze wenst te annuleren: 
   - blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
   - blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van het resterende bedrag verschuldigd;
   - blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden, het totale bedrag van de opdrachtsom verschuldigd
   zijn alle kosten voor door opdrachtnemer gereserveerde accommodaties verschuldigd met een opslag van 25%.
Dit alles onverminderd het recht van NM Hosting op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 5: LEVERING EN LEVERTIJD

5.1  Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het online bestelformulier en/of schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van NM Hosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schade­vergoeding te vorderen.

5.2  Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen e.a. mede afhankelijk van de betreffende Nic.

Artikel 6: RESTRICTIES

6.1  Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het internet en het netwerk van NM Hosting. In de Overeenkomst is er sprake van maximum dataverkeer voor een website die door NM Hosting wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat op er op deze website geen sprake is van:

   - Websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 50% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads;
   - Websites die voor meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessors;
   - Websites met banners, afbeeldingen of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites;
   - Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie
Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam;
   - Websites die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
   - Websites ter verspreiding van illegale beeld-, audio- of videomateriaal en/of software;
   - Websites met erotische content;
   - Informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving;
   - Informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
   - Informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;  
   - Informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van NM Hosting of aan andere servers op het Internet;
  - Spam te versturen.

6.2  Onverminderd heeft NM Hosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan NM Hosting bovendien een boete van € 2500,- per overtreding aan opdrachtgever opleggen.

6.3  Het data-/e-mailverkeer voor de opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer conform de pakket omschrijving behorende bij het afgesloten account, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is NM Hosting gerechtigd het extra verbruik volgens de actuele meerprijs per GB dataverkeer in rekening te brengen én de account tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voldoet de opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is NM Hosting gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen.

Artikel 7: OVERMACHT

7.1  Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. NM Hosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 8: TECHNISCHE UITVOERING

8.1  NM Hosting is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. NM Hosting wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. NM Hosting zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. NM Hosting zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.

8.2  NM Hosting is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en usernames van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

8.3  NM Hosting is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.

8.4  NM Hosting is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van NM Hosting op de homepage of elders op zijn site te tonen, is NM Hosting gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 9: PRIJZEN

8.1  Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2  NM Hosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 9: BETALINGSVOORWAARDEN

9.1  De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Door invulling van het online bestelformulier gaat opdrachtgever akkoord met de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van NM Hosting.

9.2  De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.3  De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet behoudt NM Hosting het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.

9.4  NM Hosting stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

9.5  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door NM Hosting aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door NM Hosting is ontvangen.

9.6  Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en wel vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan NM Hosting is voldaan.

9.7  Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt NM Hosting een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

9.10  Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan de NM Hosting kenbaar maken. Indien blijkt dat er een te hoog bedrag is geïncasseerd, dient NM Hosting het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren.

Artikel 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1  Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken  te respecteren en vrijwaart NM Hosting van enige aanspraak.

10.2  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij NM Hosting of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

10.3  Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan NM Hosting van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en opdrachtgever zal NM Hosting vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 11: GEGEVENSBESCHERMING

11.1  NM Hosting legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, mede door het gebruik van de dienstverlening door de opdrachtgever, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om de opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht NM Hosting rekening te houden met voorkeuren van de opdrachtgever.

11.2  De opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan NM Hosting te worden gedaan.

11.3  NM Hosting zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien NM Hosting op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is NM Hosting niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 12: VERPLICHTINGEN

12.1  Aanwijzingen van NM Hosting aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen.

12.2  De geleverde producten zorgvuldig te behandelen.

12.3  Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data.

12.4  Wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens direct schriftelijk mee te delen aan NM Hosting.

12.5  Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID

13.1  Iedere aansprakelijkheid van NM Hosting voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.2  Opdrachtgever vrijwaart NM Hosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van NM Hosting.

13.3  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die NM Hosting mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.4  Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan NM Hosting. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die NM Hosting als gevolg daarvan lijdt.

13.5  NM Hosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar NM Hosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. NM Hosting kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met NM Hosting of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met NM Hosting.

Artikel 14: BUITENGEBRUIKSTELLING

14.1  NM Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens NM Hosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. NM Hosting zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van NM Hosting kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door NM Hosting gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 15: RECLAMES

15.1  Eventuele reclames worden door NM Hosting slechts in behandeling genomen indien deze reclames NM Hosting schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten.

15.2  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.

15.3  Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de faktuur, te hebben goedgekeurd. Als dan behoudt NM Hosting zich het recht voor om reclames niet meer in behandeling te nemen.

15.4  Indien de reclame door NM Hosting gegrond wordt bevonden, is NM Hosting uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij NM Hosting voorkeur geeft aan creditering.

Artikel 16: ANNULERING ORDER

16.1  Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal NM Hosting 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 25,- (exclusief alle voor de order geldende setupkosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal NM Hosting de eventuele kosten voor de domeinnaamregistratie factureren.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

17.1  Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met NM Hosting en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2  Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van NM Hosting is gelegen.

17.3  NM Hosting is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval NM Hosting de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgelijke rechter uit te spreken.

17.4  Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering van toepassing. De arbitrage zal worden behandeld volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.5  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie, van deze algemene voorwaarden.

17.6  NM Hosting maakt hierbij kenbaar dat de hoofdelijke aansprakelijkheid, als bedoeld in art.2:203 BV, wordt uitgesloten. Door ondertekening gaat de klant hiermee akkoord.